Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện TP. Hồ Chí Minh do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Ý nghĩa và việc làm thiết thực của chương trình trong những năm qua là tập hợp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của lực lượng trí thức, khoa học trẻ thành phố đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn, chuyển giao, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là chương trình nông thôn mới. Trong năm 2017, 380 trí thức trẻ tham gia chương trình, 20 đội hình khoa học, thực hiện 43 chuyên đề tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và sân chơi khoa học, phục vụ hơn 4.600 người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Năm 2018, Chương trình được triển khai, tổ chức từ tháng 02/2018 đến tháng 11/2018. Ban tổ chức Chương trình tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận với nhiều nội dung ý nghĩa và thiết thực.